Зеница претставува портал оформен во Октомври 2012-та, кој од своето оформување до денешен ден бележи рапиден и константен пораст на публиката со тенденција да влезе меѓу најетаблираните македонски портали.

 

Е-пошта за контакт: [email protected] и [email protected]

Контакт телефон: +389 767 526