Неговиот поглед ја сечеше недопрената небесна ширина и ја превртуваше внатре во неговиот ум, конструирајќи ја визуелната претстава на атомите што тој ги восприемаше. Блага струја проаѓаше низ неговите дланки и му создаваше индиферентно задоволство кое тој не можеше или одбиваше да го прифати. Опуштените мускули му висеа на телото, небаре чекајќи пригоден момент да ...
Continue Reading »