Парадоксот на Ферми е контрадикција помеѓу претпоставките за можноста за постоење на вонземјански живот  и Човековата немоќ да контактира со нив или пак да го докаже нивното (не)постоење. Основните точки на ова тврдење се: 1.Сонцето е релативно млада Ѕвезда. Во нашата галаксија постојат милијарди ѕвезди кои се милијарди години стари. 2.Ако Земјата е типичен пример на планета тогаш ...
Continue Reading »