Аномија Секој во својата паралелна димензија што под нормала ја сече онааа универзумската,основната- Ако воопшто постои. Сред сиот овој вариетет на различни агли сме се нашле во кубистичка слика, секој со својот агол на гледиште, без стандард сред фиктивна повеќедимензионалност... А сепак , се повеке се губи колективното, основата... Аномијата се повеке се изразува. Чувството на лебдење низ простор-времето надвладува... Чувството на лебдење низ недостатокот од цврстина ...
Continue Reading »