Еден од позначајните сексуални феномени за кои засега не постои некоја поубедлива согласност во научните кругови од аспект на еволуцијата е женскиот оргазам. Најпрвин, општо познато е дека истиот како појава е мошне поредок одошто оргазмот кај машките единки; доколку на ова ја додадеме комплексноста на постигање на женскиот оргазам во споредба со машкиот, би можело ...
Continue Reading »