Archives for Ука - Page 20

image-1797

Предностите и недостатоците на е-учењето 2/2

Ако го имаме предвид фактот дека брзината со која се распространуваат вестите од различните науки преку интернетот далеку ја надминува онаа на другите електронски и пишани медиуми, како и вкупното количество информации кои интернет-корисниците би можеле да го искористат во однос на теми за кои се заинтересирани, користењето на интернетот во едукативни цели може да ...
Continue Reading »
image-1656

Предностите и недостатоците на е-учењето 1/2

Кај учењето преку интернет или тнр. е-учење несомнено наидуваме како на големи предиспонираности пред класичното, неинтерактивно учење со посредство на книги, така и на повеќе или помалку предвидливи попречувања на процесот на собирање информации, кои секако индивидуално варираат во зависност од својата „вирозност“ и општа прифатеност од страна на самите корисници на интернет-услугите. Во овој есеј ...
Continue Reading »
image-1083

Логиката на вештачката интелигенција

  Првите системи со вештачка интелигенција се конструирани така да во извесна смисла го имитираат начинот на кој човекот ги решава проблемите со различна природа: дедуктивен и втемелен на резонирањето чекор-по-чекор: проблемите со посложена природа се разложуваат на поголем број елементарни проблеми, така што брзината на нивното решавање е одредена од техничките квалитети со кои располагаат ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better