Archives for Ука - Page 21

image-2608

Невротрансмитерите и нивните дејства 1/2

Речиси секој од нас знае што се подразбира под терминот невротрансмитер, иако не секој ја знае улогата на секој невротрансмитер одделно или во склоп со останатите. Во контекст на разјаснување на истата е и овој напис, каде на читателите на think.mk ќе се обидеме накратко да им ги појасниме улогите и функциите на позначајните невротрансмитери, кои ...
Continue Reading »
image-1797

Предностите и недостатоците на е-учењето 2/2

Ако го имаме предвид фактот дека брзината со која се распространуваат вестите од различните науки преку интернетот далеку ја надминува онаа на другите електронски и пишани медиуми, како и вкупното количество информации кои интернет-корисниците би можеле да го искористат во однос на теми за кои се заинтересирани, користењето на интернетот во едукативни цели може да ...
Continue Reading »
image-1656

Предностите и недостатоците на е-учењето 1/2

Кај учењето преку интернет или тнр. е-учење несомнено наидуваме како на големи предиспонираности пред класичното, неинтерактивно учење со посредство на книги, така и на повеќе или помалку предвидливи попречувања на процесот на собирање информации, кои секако индивидуално варираат во зависност од својата „вирозност“ и општа прифатеност од страна на самите корисници на интернет-услугите. Во овој есеј ...
Continue Reading »
image-1083

Логиката на вештачката интелигенција

  Првите системи со вештачка интелигенција се конструирани така да во извесна смисла го имитираат начинот на кој човекот ги решава проблемите со различна природа: дедуктивен и втемелен на резонирањето чекор-по-чекор: проблемите со посложена природа се разложуваат на поголем број елементарни проблеми, така што брзината на нивното решавање е одредена од техничките квалитети со кои располагаат ...
Continue Reading »
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better