На човекот од најрани времиња му е позната врската меѓу одржувањето на телото и одржувањето на духот, за да денес сето тоа биде поткрепено со планини од научни истражувања кои тежнеат кон детални објасненија на влијанието на конкретни типови физичка активност врз менталното здравје и благосостојба.

Read More

Ах, љубовта… *** Дали тоа што не чувствуваш тага се должи на „отрпнатоста“ од бројни претходни ситуации – сè да

Read More